ФФВР

Дата: Октябрь 29th, 2014 Автор: admin

Голова Федерації футболу Верхньодніпровського району:

Кваша Олександр Васильович

На изображении может находиться: Александр Кваша, улыбается, текст «кваша саша»

Замісник голови Федерації футболу Верхньодніпровського району:
Кучеренко Володимир Васильович — член правління.
Склад виконавчого комітету Федерації Футболу Верхньодніпровського району:
Жир Володимир — член правління
Сергєєв Олег
Писаревський Олександр
Кусий  Володимир
Михайлюк Іван
Бондаренко Вадим
Саєнко Олексій
Тищук Дмитро
Зінченко Олександр
Суддівська колегія :
Тараненко Валерій В`ячеславович
Акименко Дмитро Олександрович
Тищенко Анатолій Борисович
Зінченко Олександр Володимирович
Драй Олександр Іванович —   головний суддя

Прес аташе ФФВР,адміністратор сайту
Жир Володимир,тел.(067)-757-90-95

Контакти :

51600, Дніпропетровська обл.,  м. Верхньодніпровськ, пл.Поля 8,кімн.58,3-й поверх.

Тел. +380984318592;

+380934335399

E-mail:  footballvdn@gmail.com

Р/Р №26004050249575

окпо. 39234617

мфо.305299

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

  Статут

громадськой організації » Федерація футболу Верхньодніпровського району»

 

1. Загальні положення.

1.1. Громадська організація «Федерація футболу Верхньодніпровського району» (далі за текстом – «Організація» )є некомерційною, неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує за спільними інтересами громадян України з метою реалізації мети та завдань, передбачених Статутом.

1.2. Організація створена та здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Організація здійснює свою діяльність на принципах самоврядування, добровільності, рівноправності її членів, відкритості, демократичності, гласності та законності.

1.4 Організація є вільною у виборі напрямів її діяльності у межах, передбачених цим Статутом.

1.5. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі валютні. Організація має круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням, власну символіку та іншу атрибутику, які затверджуються Загальними зборами  Організації. Символіка Організації реєструється в порядку встановленому законодавством України.

1.6. Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність Організації так само як і втручання Організації у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

1.7 Держава не відповідає за зобов’язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов’язаннями держави.

1.9 Організація відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй майном та іншими

активами, на які згідно чинного законодавства може бути накладено стягнення.

1.10. Офіційним повним найменуванням Організації є:

українською мовою:

Громадська організація «Федерація футболу Верхньодніпровського району»,

російською мовою:

Общественная организация «Федерация футбола Верхнеднепрвского района».

Скороченим найменуванням Організації є:
ФФВР

українською мовою:
ГО «Федерація футболу Верхньодніпровського району»,

російською мовою:
ОО «Федерация футбола Верхнеднепрвского района».

1.11. Організація здійснює свою діяльність на території України.

3

 

1.12. Юридична адреса Організації:

51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, проспект Леніна 21 кімната 406.     

2. Мета, цілі та напрямки діяльності Організації.

2.1. Основною метою діяльності Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, соціальних, інтелектуальних, творчих, освітніх, культурних, спортивних інтересів.

2.2. Основними напрямами Організації є:

–  сприяння зростанню рівня і масовості футболу   на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених в його розвитку.

— постійне удосконалення гри у футбол та сприяння її поширенню у Верхньодніпровському районі та на території України ;

— розвиток та популяризація футболу серед дітей та молоді;

— розроблення , реалізації та впровадження програм розвитку футболу;

— сприяння ефективній діяльності членів «Федерації футболу Верхньодніпровського району» з виконання статутних завдань;

-організація  та проведення змагань серед команд Верхньодніпровського району;

— сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між членами «Федерації футболу Верхньодніпровського

району», по можливості запобігання виникненню конфліктів і суперечок між членами «Федерації футболу Верхньодніпровського району» та забезпечувати впровадження їх єдиної спільної політики розвитку футболу;

— контроль та забезпечення дотримання всіма членами «Федерації футболу Верхньодніпровського району» статутних та регламентних документів «Федерації футболу Верхньодніпровського району», Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню документи ФІФА, УЄФА, ФФУ – документів цих організацій) при проведенні матчів з футболу;

—  здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів «Федерації

футболу Верхньодніпровського району»або представників колективних членів;

— запобігання всім методам або практичним діям чи бездіяльності, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у футболі;

— захист інтересів членів «Федерації футболу Верхньодніпровського району» у

4

відносинах з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;

-надання правової і соціальної допомоги членам «Федерації футболу Верхньодніпровського району», їх гравцям, тренерам та іншим фахівцям з футболу, виявлення турботи про ветеранів футболу;

-отримання відповідних повноважень щодо організації міжнародних турнірів на території Верхньодніпровського району;

-поширення інформації про футбол на Верхньодніпровщині (у т. ч. про діяльність «Федерації футболу Верхньодніпровського району») та обміну досвідом у цій сфері шляхом використання засобів масової інформації;

— підтримання зв’язку і співпраці з Федерацією футболу України, Федерацією футболу Днепропетровскої області ;

2.3. Принципи діяльності:

— вирішення питань, що стосуються футболу у Верхньодніпровському районі на засадах демократичного управління;

-організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку футболу на Верхньодніпровщені та Україні в дусі миру, взаєморозуміння та Чесної гри, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання та раси;

— дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів «Федерації футболу Верхньодніпровського району»;

— удосконалення системи підготовки футболістів і методології гри у футбол;

— розвиток системи пропаганди і популяризації футболу та розповсюдження об’єктивної інформації про діяльність «Федерації футболу Верхньодніпровського району»;

2.4. На реалізацію мети, і цілей громадська організація здійснює таку діяльність:

-проведення курсів, семінарів, конференцій та інших науково-методичних і практичних заходів з питань розвитку футболу.

-підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з футболу шляхом проведення конференцій, семінарів, курсів та інших науково-практичних

5

заходів;

-представлення гравців, тренерів та інших фахівців футболу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань «Федерації футболу Верхньодніпровського району» та сприяння в представленні до державних

нагород, заохочень та почесних звань;

-виготовлення в установленому законодавством порядку офіційної нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції «Федерації футболу Верхньодніпровського району».

 

2.5. Організація має право:

—  виступати учасниками цивільно–правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

— розповсюджувати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї та цілі;

 

— одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

—  проводити мирні зібрання.

 

2.6. Організація не має права:

—   самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності використовуються виключно на виконання статутних завдань Організації і не можуть розподілятися між членами Організації.

 

3. Члени Організації, їх права та обов’язки.

3.1. Членство в Організації  є індивідуальним.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, віком від 18 років, які  виявили бажання брати участь у роботі Організації і бути прийнятими у її члени у порядку, зазначеному у цьому Статуті.

3.3. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі особистої письмової заяви.

3.4. Прийом у членство та виключення членів Організації здійснюється Правлінням простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління.

3.5. Правління веде облік членів Організації. Підставою для внесення в список і виключення зі списку членів є відповідне рішення Правління.

3.6. Члени Організації мають право:

— брати участь у Загальних зборах;

— обирати і бути обраними до керівних органів Організації;

— користуватися підтримкою, захистом і допомогою Організації;

6

 

— брати участь у заходах, які проводяться Організацією;

— вносити пропозиції, що стосуються діяльності Організації, брати участь у їхньому обговоренні та реалізації;

— одержувати інформацію про діяльність Організації;

— у встановленому Правлінням порядку користуватися майном Організації;

— користуватися символікою Організації та іншою атрибутикою;

— залучати до своєї діяльності громадян інших країн;

— вільно виходити з членів Організації на підставі заяви.

3.7. Члени Організації зобов’язані:

— дотримуватися положень Статуту;

— виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації, а також виконувати обов’язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Організації;

— приймати участь у діяльності Організації;

— своєчасно сплачувати членські та інші внески;

— не вчиняти дій, що порушують Статут, етику взаємовідносин, а також дії, що завдають моральної або матеріальної шкоди Організації. Утримуватися від заяв та будь яких неузгоджених з Правлінням дій від імені Організації з питань, що не пов’язані з статутними завданнями.

3.8. Членство може бути припинене у наступних випадках:

— виходу з членів Організації на підставі поданої письмової заяви;

— смерті члена Організації;

— виключення з членів Організації.

3.9. Підстави для виключення з членів Організації:

— неодноразові порушення Статуту;

— вчинки чи діяння, які є несумісними з метою та завданнями Організації, компрометують Організацію чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;

— несплати членських внесків більше 1 (одного) року.

3.10.  Членам Організації видаються посвідчення, зразок яких затверджується Правлінням.

3.11. Розміри вступних та членських внесків, періодичність та порядок їх сплати встановлюється Правлінням.

3.12. У разі виникнення заборгованості по членським внескам більше одного року, член Організації сповіщається рекомендованим листом з повідомленням. Якщо член Організації на протязі десяти календарних днів після отримання листа згідно з відміткою на поштовому повідомленні про отримання листа адресатом, не погасить борг по членським внескам, то рішенням Правління він підлягає виключенню з членів Організації. Заборгованість має бути погашена згідно з

діючим законодавством України.

3.13. Після припинення членства в Організації сплачені внески не повертаються.

3.14. Виключення з членів Організації здійснює Правління.

3.15. Рішення про виключення з членів Організації, як і відмова у прийнятті в

7

 

члени, можуть бути оскаржені Загальним зборам на їх черговому (позачерговому) засіданні.

 

4. Органи управління Організації.

4.1.  Управління Організацією здійснюють:

—    Загальні збори Організації — вищий керівний орган;

—    Правління Організації — постійно діючий керівний орган;

—  Голова громадської організації- вища посадова особа

—    Ревізійна комісія — контролюючий орган.

4.2. Загальні Збори.

4.2.1. Вищім керівним органом Організації є Загальні збори.

4.2.2. Загальні збори, скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори скликаються Правлінням Організації, яке сповіщає членів Організації.

4.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

— визначення основних напрямків використання майна та коштів Організації;

— обрання строком на 5 років Правління у складі: Голова організації, заступник голови , членів Правління;

— обрання голови ревізійної комісії та членів ревізійної комісії , а також звільнення з займаних посад обраних осіб;

— заслуховування та затвердження звітів Правління та ревізійної комісії;

— затвердження статуту Організації, а також змін та доповнень до нього;

— приймання рішення про припинення діяльності Організації, та реорганізацію;

— розгляд скарг;

4.2.4. Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів Організації. Рішення по всім питанням приймаються простою більшістю голосів, крім питань припинення діяльності Організації та внесення змін і доповнень до Статуту, для вирішення яких потрібна більшість у ¾ голосів членів Організації. Член Організації має право передавати свої повноваження для участі у Загальних зборах іншому члену, або його представнику.

4.2.5. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу не менше десяти відсотків членів Організації, або з ініціативи Голови організації, Правління чи ревізійної комісії.

 

4.3. Правління Організації.

 

4.3.1. В період між Загальними зборами постійно діючим центральним статутним органом управління Організації є Правління. До складу правління входить Голова огранізації, заступник голови  та члени Правління. Очолює та керує роботою Правління Голова організації. Засідання Правління скликаються не рідше

одного разу на 3 місяці. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління і Голова організації, або заступник

8

 

голови  при виконанні ним обов’язків Голови організації.

4.3.2. Правління Організації виконує:

— приймає та виключає з членів Організації;

— веде облік членів Організації;

— встановлює розміри вступних та членських внесків, періодичність та порядок їх сплати;

— скликає загальні збори та позачергові збори;

— здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів;

— розглядає скарги

— розглядає і затверджує кошторис видатків Організації, встановлює штатний розклад;

— готує питання до обговорення на загальних зборах, організує їх скликання;

— оперативно керує майном та коштами Організації;

— приймає рішення про заснування підприємств та інших організацій, що забезпечують реалізацію мети та завдань Організації, затверджує їхні установчі документи;

— приймає рішення про участь та форми участі в діяльності інших громадських об’єднань;

— розробляє та затверджує внутрішні документи Організації;

— розглядає й вирішує інші питання, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів.

— приймає рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації.

— Погоджує керівні органи відокремлених підрозділів;

— Затверджує утворення відокремлених підрозділів;

4.3.3. Всі рішення приймаються простою більшістю від членів Правління.

 

4.4. Голова  Організації:

— здійснює керівництво поточною діяльністю Організації;

— керує діяльністю Правління, підписує рішення Правління;

— у період між засіданнями Правління керує фінансово-господарчою та статутною діяльністю Організації, а також приймає рішення з питань повсякденної діяльності;

— підписує установчі документи підприємств, що створюються Організацією, поточні ділові документи, контракти та договори;

— без доручення представляє Організацію у взаємовідносинах з державними, громадськими, релігійними та іншими організаціями в Україні й за кордоном, видає доручення іншим особам;

— здійснює прийом та звільнення штатних працівників;

— здійснює інші виконавчі та розпорядчі функції;

— має право підпису банківських документів;

— організує скликання Загальних зборів, позачергових;

9

 

— організує скликання та проведення засідань Правління;

4.5.1. У разі відсутності Голови   Організації, або неможливості виконувати йому свої обов’язки, заступник Голови  тимчасово виконує обов’язки Голови огранізації в повному обсязі, з правом підписання банківських документів. Тимчасове виконання обов’язків може продовжуватися на строк 3 місяці, після чого, якщо Голова організації не може приступити до виконання своїх обов’язків, Правління зобов’язане у термін 1 місяць переобрати Голову організації, призначеного Загальними зборами  та проінформувати членів Організації

 

4.6. Ревізійна комісія Організації.

 

4.6.1. Контроль за фінансово-господарською та статутною діяльністю здійснюється Ревізійною комісією Організації, яка обирається Загальними Зборами терміном на три роки у складі голови та двох членів і підзвітна тільки Загальним зборам. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання вважаються правомочними, якщо на них присутні всі її члени. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів.

4.6.2. Рішення Ревізійної комісії є обов’язковими для виконання всіма членами Організації.

4.6.3. Члени Організації, що входять до складу Правління та ревізійної комісії, можуть виконувати свої обов’язки на громадських засадах, чи отримувати винагороду, розмір якої визначається Загальними зборами.

4.7 Порядок звітування керівних органів громадського обьеднання перед його членами;

4.7.1 На засіданні кожних загальних зборів організації оприлюднюється звіт голови правління, ревізійної коміссії. На вимогу ревізійної коміссії, чине менше як 1/3 членів організації до порядку денного позачергового, чергового засідання загальних зборів має бути включений звіт всіх керівних органів організації.

4.8 Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів організації та

розгляду скарг.

4.8.1 Члени громадського об’еднання мають право оскаржити рішення, дію, або бездіяльність іншого члена громадського об’еднання, Голови, Правління або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме: — на дії, бездіяльнісь, або рішення члена громадського об’ьеднання – первинна скарга подаеться до Голови, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи дії, бездіяльність, або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовим поясненням та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який

скаржеться, а також члена, бездіяльність або рішення якого оскаржують;

10

 

— на дії, бездіяльність, або рішення Голови – первинна скарга подається до правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена організації,        який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги правлінням – повторна скарга подається до загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

— на дії, бездіяльність або рішення члена правління – первинна скарга подаеться до Голови,  який  зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена організації, який скаржиться, а також члена правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;

— на дії, бездіяльність, або рішення Загальних зборів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства.

4.8.2 Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких загальних зборів, протягом 30 днів з дня надходження такої скарги.

 

                                   5. Порядок створення , діяльності та припинення

                                       діяльності  відокремлених підрозділів громадської

                                                                       організації

 

5.1  Громадська організація може мати відокремлені підрозділи.

5.2 Рішення  про  створення  відокремлених підрозділів приймається правлінням за пропозицією зборів  ініціативної групи , що складається  з не менш ніж п»яти осіб.

5.3 Відокремлений підрозділ не має статусу юридичної особи

5.4 Діяльність відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.5  Діяльність відокремлених підрозділів, порядок створення керівних органів та їх повноваження , територія діяльності , функції  щодо управління коштами та іншим майном визначаються Положенням про відокремлений підрозділ , яке приймається зборами ініціативної групи та затверджується  правлінням   Організації.

5.6   Зміни та доповнення до Положення про відокремлений підрозділ приймаються вищим керівним органом відокремленого підрозділу  та затвеерджуються правлінням  Організації.. правління Організації може за власною

11

 

ініціативою внести зміни до Положення про відокремлений підрозділ.

5.7  Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів, та керівника відокремленого підрозділу.

5.8 Керівництво роботою відокремленого підрозділу здійснює керівник, який оберається зборами членів відокремленоно підрозділу, затверджується правлінням Організації та діє на підставі Положення про відокремлений підрозділ або на підставі довіреності. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність його членів , забеспечує облік членів, що приймаються до організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження.

5.9  Відокремлені підрозділі зобов»язані дотримуватися делегованих їм завдань Організацією та виконувати поставлені перед ним завдання.

5.10 Організація має право ліквідувати відокремлені підрозділи за рішенням правління Організації.

5.11  У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу  його кошти та інше майно  передаються до Організації.

 

 

 

                                       6. Кошти та майно Організації.

6.1. Кошти Організації складаються з :

— вступних внесків;

— членських внесків;

— пожертвувань, спонсорської допомоги від громадян, установ, підприємств, організацій як з України, так із за кордону;

— коштів або майна, переданих членами Організації або державою.

6.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами, або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.3. Кошти та інше майно Організації не може перерозподілятися між його членами, а використовуються для виконання статутних завдань.

6.4. Право власності Організації реалізує його вищий керівний орган в порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном можуть бути покладені вищим керівним статутним органом на створені ним органи управління Організації.

 

7. Облік та звітність.

12

 

7.1. Організація здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, реєструється у відповідних державних установах, складає та подає до них звіти. Сплачує передбачені законами України платежі до бюджетів та державних цільових фондів.

7.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Організації й закінчується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

7.3.Фінансово-господарська діяльність Організації здійснюється відповідно до планів, які затверджуються правлінням.

7.4. Документи бухгалтерської звітності а також статутна документація постійно зберігаються у Голови  Організації і повинні на першу вимогу надаватися для вивчення і ревізії Загальним зборам, Правлінню, ревізійній комісії та уповноваженим законом державним органам.

 

8. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту.

 

 

8.1. Статут Організації і наступні зміни та доповнення до нього затверджуються Загальними зборами.

8.2. Рішення з питань змін та доповнень до Статуту приймається ¾ членів Організації на Загальних зборах.

8.3. Про зміни та доповнення до Статуту Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

9. Порядок припинення діяльності Організації.

9.1. Організація Ліквідується за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало ¾ членів, або за рішенням суду, у випадках, передбачених чинним законодавством.

9.2. Злиття,  приєднання, поділ, перетворення Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало ¾ членів.

9.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію і затверджує процедуру ліквідації, встановлює порядок роботи комісії, а також термін для заяви претензій кредиторами, який не може бути менший двох і більше трьох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

9.5. Майно та кошти Організації, у тому числі, у разі ліквідації її повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

9.6. Організація вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту виключення його з Державного реєстру.

 

 

 

 

 

strong

 
Все права защищены © 2014 Федерація футболу Верхньодніпровського району. Офіційна сторінкаФильмы, сериалы